بودن یا نبودن مهم نیست مهم خواستن است

ما ادامه میدیم با وجود تمامی تهدیدات

بودن یا نبودن مهم نیست مهم خواستن است

ما ادامه میدیم با وجود تمامی تهدیدات